De Stichting Bollenboos bestaat uit burgers uit de gemeente Westerveld die zich zorgen maken over de nadelige gevolgen van de lelieteelt in Drenthe.

Stichting Bollenboos wil dat meer mensen zich realiseren dat het telen van leliebollen risico's kan opleveren voor de gezondheid en een bedreiging vormt voor het milieu en het landschap. Stichting Bollenboos spoort de gemeente Westerveld en de provincie aan om maatregelen te nemen teneinde de groei van de milieubelastende lelieteelt tegen te gaan en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

Meldpunt over het spuiten van gif, voornamelijk in de bollenteelt.

Klik hier om een melding te maken

Klik hier voor de speech

Rondetafelgesprek

De vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer, organiseert op woensdag 19 juni 2013 een rondetafelgesprek over Duurzame gewasbescherming. Zij heeft Stichting Bollenboos uitgenodigd hier aan deel te nemen als belangenorganisatie.

Rodina Fournell zal hier, namens Bollenboos, het woord voeren.

Bijdrage st. Bollenboos ronde tafel gewasbescherming
Lelieteeltseizoen 2013 begint met gevaarlijk gemors. Met monam behandelde grond verwaaid en belandt in tuinen, sloten, bos en bermen.

Onderzoek naar blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen is nuttig

Op verzoek van de staatssecretarissen van I&M en van EL&I zal de Gezondheidsraad zich buigen over de vraag of omwonenden van landbouwpercelen gezondheidsrisico’s lopen door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Één van hun deelvragen willen de bewindslieden met voorrang beantwoord zien, namelijk of het nuttig is om onderzoek te doen onder omwonenden.

In een brief stelt de raad dat een dergelijk onderzoek inderdaad zinvol is. Het zou dan om te beginnen moeten gaan om onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermings- middelen.........

Klik hier voor de hele brief

Hoorzitting gewasbescherming en omwonende

De Gezondheidsraad heeft in september een eerste briefadvies opgesteld over de blootstelling van omwonenden van landbouwpercelen aan gewasbeschermingsmiddelen.

Ter voorbereiding van een uitvoeriger vervolgadvies zal de Gezondheidsraad graag in contact treden met omwonenden, met groeperingen van omwonenden, die zich ongerust maken over hun mogelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Bijgesloten is het programma voor maandag 30 januari, waar de Stichting Bollenboos is uitgenodigd.

Klik hier voor het programma

Hoorzitting Gezondheidsraad

Hierbij de verschillende bijdragen van de bewonersgroepen en de Milieufederatie Noord Holland, die op 30 januari 2012 hebben ingesproken bij een hoorzitting van de Gezondheidsraad.